ባሁኑ ሰዓት በዓድዋ እየታደለ ያለው የዓረና አጀንዳ (በትግርኛ)

ፃውዒት ህዝባዊ ኣኼባ: ንዓድዋን ከባቢአን
====================

ናይ ዓረና ኣማራፂ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ህዝቢ ዝሕጎሰሉ ምስጉን ምምሕዳር ምርግጋፅ ዝዓለመን ስልጣን መንግስቲ ብልዕልና ሕጊ ምግዳብ ናይ ዜጋታት ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፖለቲካን ነፃነት ምርግጋፅ ዝዓለመ እዩ፡፡

1/ ዋንነት መሬትን ምምሕዳርን- ዋንነቱ ናይ መንግስቲ ተይኾነ ናይ ህዝቢ ብምግባር ዜጋታት ትሕዝቶ መሬቶም ብውህብቶ ብውርሲ ናብ ዝደለዩዎ ከመሓላልፉ ዘኽእሎም መሰል ምርግጋፅ፡፡ ንጠቕላላ ህዝቢ ጠቐሜታ ከም ፅርጋ፣ ቤት ትምህርቲ፣ ጥዕና ጣብያ ዝመሳሰሉ ትካላት ንምስራሕ ኻልእ መማረፂ ተሳኢኑ ኣድላይ ኾይኑ እንትርከብ ጥራሕ ብናይ ወቕቱ ናይ ሊዝ ዋጋ ግምት ኣቐዲሙ ከይተኸፈሎም ካብ መሬት ከይፈናቐሉ ምግባር፤ ሕድሕድ ዜጋ መሬቱ ንምልማዕ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ብዝኾነ ዋጋ መዳበርያን ኻልኦት እታወታት ከይሽገር መንግስቲ ድጎማ ይገብር፣ ብቐሊል ወለድ ብድልየቱ ናይ ልቓሕ ዕድል የረጋግፀሉ፤ መሬቱ ብውሕስና ብምትሓዝ ካብ ናይ መንግስቲ ባንኪ ልቓሕ ብቐሊሉ ዝረኽበሉ ዕድል ይመቻቸወሉ፡፡ መሬቱ ኣልሚዑ ሂወቱ ዘፀብቐሉ እንበር ብዕዳን ዕንድዳን ተፃዒኑ መሬት ኣልባ ከይኾን ዝሕግዝ ስርዓት የመቻችወሉ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ብምባል መንግስቲ ንዜጋታት ዘፈናቕለሉ ተግባር ጠጠው ይብል፡፡ ንኹሉ ዜጋ ናይ መንግስቲ ስፈርተኛ ዝገብር ኣዋጅ ሊዝ መሬት ክተርፍ ይግበር ።

2/ መሬትን ኢንቨስትመንትን – መሬት ወሲዶም ዘመናዊ ሕርሻ ከስፋሕፍሑ ንዝደልዩ ብሓረስታይ ዘይተተሓዘን ብፅንዓት ክለምዕ ይኽእል ተባሂሉ ኣብ ዝተረጋገፀሉ ቦታ ክወሃብ ይግበር፡፡ ብዘይካ ንንግዳዊ ስራሕቲ ንመንበሪ ክሰርሕ ዝኽእልን ዝደልን ዜጋ ካብ ሊዝ ወፃኢ መስርሒ ገዛ ቦታ ክረክብ ይግበር፡፡ ሰኣን ዝሕረስ መሬት ተባዕትዮን ኣንስትዮን መናእሰይን ብኣማኢት ኣሽሓት ብስደት እናተበተኑ ልሙዕ መሬት ሃገርና ብናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ገደብ ብዘይብሉን ዳርጋ ብነፃ ክበሃል ብዝኽእል ምዕዳል መሬት ሃገር ብናይ ወፃኢ ሰብ ሃብቲ ብዘይንውር ብስም ኢንቨስትመንት ክውረር ምግባር ናይ ኒዮ ሊበራሊዝም ፖሊሲ መሳርሒ ምን ስለዝኾነን ምምሕዳር መሬት ንናይ ወፃኢ ቱጃራት ሙስናዊ ተግባር ንክቃላዕ በሪ ዝኸፍት ብምኻኑን ጥቕሚ ሃገር ብቐሊሉ ክምንዛዕ ዕድል ስለዝፈጥር ክእረም ምግባር ፣መሬት ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ብምግባር ናይ መንግስቲ ገባሪ ሓዳጊ ምንን ናይ መሬት ምምሕዳር ግዕዝይና ክኽበስ ምግባር።

3/ ሃፍቲ ትእምት፣ ዋንነቱን ምምሕዳሩን – ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝተጠረየ ሃብቲ ትእምት ካብ ኢድ ህ.ወ.ሓ.ት ወፂኡ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ክመሓደርን እቲ ሃብቲ ዘመሓድሩ ፖለቲከኛ ካድረታት ምኻኖም ተሪፉ እቲ ሃብቲ ክለምዕን ክፈርን ዝገብሩ ሙያዊ ኽእለትን ተኣማንነትን ብዘለዎም ሰብ ሞያ ተጋሩ ብዝቖመ ቦርድ ይምራሕ፣ ትካላት ትእምት ዘመሓድሩ ሰራሕተኛታትን ስራሕ መካየድትን ብሞያ ብቕዓቶም ጥራሕ ብዝምረፁ ክመሓደር ይግበር፡፡ እዚ ሃፍቲ ኣብ ክልልና ይረኣይ ንዘሎ ናይ መማሃሪ ክፍሊ ችግር፣ ናይ ጥዕና ችግር፣ ናይ ስራሕ ችግር ንምፍታሕ ብዝውዕልን ከምኡውን ንጠቕላላ ልምዓት ትግራይ ዝሕግዙ መሰረተ ልምዓት ኣብ ምስላጥ ክውዕል ብምግባር እቲ ሃፍቲ ፖለቲካዊ ወገንተኛታት ብዘይብሎም ነፃ ኦዲተራት ቁፅፅር ይስራሕ፣ ንነፃ ሚድያ ክፍቲ ኾይኑ ህዝቢ ትግራይ ግቡእ መረዳእታ ክረክብ ብምግባር ብደም ደቁ ዝተጠረየ ሃብቲ ክቆፃፀር ብምኽኣል እቲ ብደም ደቁ ዝተጠረየ ሃብቲ ካብ ወገናዊ ዓሌታዊን ሙሰኛ ምምሕዳርን ካብ ውልቀ ፖለቲከኛታት ገባሪ ሓዳጊነት ስልጣን ወፂኡ በቢጊዜኡ ክስስንን ንቐፃሊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ክውዕልን ንማሕበራዊ ችግራት ህዝቢ ትግራይ ብፋላይ ድማ እዚ ንብረት ንክጥረ ኩሉ ዋጋ ንዝኸፈሉ ጉዱአት ኹናት ትግራይ መደገፊ ምግባር ፡፡

4/. ምዕባለን ፅርትየት ትምህርትን ነፃነት መማህራንን – እሙን ሃዲድ ምዕባለን ልምዓት ሃገርን ንዝኾነ ፅርየት ትምህርቲ ዝፃባእ ዕላመኦም ፖለቲካዊ ቑፅፅርን ምልመላ ኣባላት ህወሓት/ኢህአዴግ ዝኾነ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት ኔትወርክን ኢድ ኣእታዊነት ካድረታት ኣብ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ተሪፉ ብሞያዊ ብቕዓት ጥራሕ ክፍፀም ብምግባር ትምህርቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ነፃ ኾይኑ ይፍፀም ዝብል ናይ ሕገ መንግስትና ዓንቀፅ 90(2) ክኽበር ምግባር፡፡ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ብሙያዊ ብቕዓት ጥራሕ ይተሓዝ፡፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፣ ኣብ ናይ መንግስቲ ፖሊሲን ስትራተጂን ዘለዎ እምነት እናተብሃለ ሙያዊ ብቕዓት ብፖለቲካዊ ሕሽክርና ዝትክእ አሰራርሓ ይውገድ ፡፡ሰልጠና መምህራን ካብ ቀዳማይ ብርኪ መምህር ክሻብ ዝለዓለ ናይ ዩኒበርስቲ ፕሮፌሰር ዝወሃብ ናይ ስልጠናን ትምህርትን ዕድል አካዳሚያዊን ሙያዊን ብቕዓት መሰረት ክኾን ብምግባር ኢህአዴግ ን 2ይ ዴግሪን ዶክትሬትን ምልመላ ብኢህአዴግ ክኾን ዝገበሮ ፀረ – ሕገ መንግስቲን ዜግነታዊ መሰልን ስለዝኾነ ክተርፍ ይግበር።

5/. ምምሕዳራዊ ሓላፍነት -ኹሉ መንግስታዊ ስራሕ ብናይ ካድረ ቑፅፅርን ትእዛዝ ክፍፀም ዝገብር ካብ ጣብያ ክሻብ ክልል ዝተዘርገሐ ካብ ምቁፅፃርን ምግምጋምን ዝሓለፈ ንፁር ስራሕ እንተይሃለዎም ኣብ ናይ ምምሕዳር መሓውር ተፀሪቦም ዝተገጠሙን ዝሰርሕዎ ናይ ፓርቲ ስራሕ እናሃለወ ብናይ ግብሪ ከፋሊ ዜጋ ገንዘብ ዝኽፈሉ ከም ናይ ርክብ፣ ውዳበ፣ ፀጥታን ፍትሕን ዘፈር ብዝበሃል ዝፅውዑ ናይ ካድረ ሹመታት ብምትራፍ ብሞያ ብቕዓቶም ጥራሕ ብዝምረፁ ሰብ ሞያ ክስራሕ ብምግባር ፖለቲካዊ ሙስናን ምምሕዳራዊ ግዕዝይናን ምትራፍ ፡፡ ምምሕዳራዊ ስልጣን ብሕጊ ኣብ ነፃ ቤት ፍርዲ ዝዳነ ብምግባር ልዕልና ሕጊ ምርግጋፅ፡፡

6/. ግልጋሎት መንግስትን ሙያዊ ነፃነት ሰራሕተኛ መንግስትን – ብኣዋጅ መንግስቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ ተባሂሉ ዝተደንገገ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ስራሕ ቦትኡ ተገንዩ ከገልግል ምግባር፡፡ ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፓርቲ ኣኼባ ከይግበር ብምግባር፣ ህዝቢ ግቡእ ግልጋሎት ከግኒ ምግባር፣ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሙያዊ ብቕዓቱ ንህዝቢ ብዘይ ናይ ፖለቲካ እምነት ኣፈላላይ ብዘይ ናይ ሃብትን ድኽነትን ኣፈላላይ ንኹኩ ዜጋ ብማዕረ ዘገልግል እንበር ናይ ገዛኢ ፓርቲ መገልገሊ ስለዘይኾነ በቢደረጅኡ ብዝተሸኩዑ ካድረታት ፅዕንቶ ብግዲ ኣባል ፓርቲ ክኾን ከይግደድ ዝሕግዝ ኣፈፃፅማ ስርሑ ሙሉእ ብሙሉእ ሙያዊ ምግባር። ኣብ ሕገ መንግስቲ ፣ኣብ ናይ መንግስቲ ፖሊሲን ስትራተጂን ዘለዎ እምነት እናተብሃለ ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡን ድልየቱን እናተብሃለ ፅዕንቶ ከይግበረሉ ምግባር፡፡ ኣብ ናይ ስራሕ ስዓት ናይ ስራሕ ቦታ ብናይ መንግስቲ ንብረት ንናይ ፓርቲ ተግባር ከይሰርሕ ምግባር ፡፡

7/. ስልጣንን ነፃነትን ቤት ፍርዲ -ሕገ-መንግስታዊ መሰል እንትጠሓስ ናይ ምድናይ ስልጣን ናይ ኢህኣደግ ኣባላት ካብ ዝኾኑ ናይ ፈደሬሽን ቤት ምኽሪ ኢድ ብምውፃእ ስልጣኑ ናይ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ብምግባር ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ንመሰሉ ብዝጣበቕ ዜጋ ብልዕልና ሕጊ ክኽበር ምግባር፡፡ ሕዚ ዘሎ ኸሳሲ ውልቀ ዜጋ/ ዜጋታት ተኸሳሲ ኢህአዴግ ዳኛ ኢህኣዴግ ዝገብር ዝተፋለሰን ንመንግስቲን ገዛኢ ፓርቲ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ገይሩ ዘቐምጥ ስርዓት ንልዕልና ሕግን ሕገ መንግስታዊነትን ኣብ ሓደጋ ዘውደቐን ንኣምባገነናዊ ስርዓት ዝዳርግ ስለዝኾነ ክመሓየሽ ምግባር ፣ስልጣን ምትርጓም ሕገ መንግስቲ ብነፃ ናይ ፍትሒ አካል ክኾነ ምግባር አብ ኢድ ኢህአዴግ ብምውዳቑ መሰል ዜጋ ዝፃብኡ ፣ምስጉን ምምሕዳር ዘጥፍኡ ፣ ሙስና ዘንግሱ ፣ ናይ ስልጣን ገባሪ ሓዳግነት ዘገወዱ ሕጊታት ክእረሙ ብዘይ ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ዘወግድ አማራፂ እዩ።

8/ ሙያን ትካላዊ ነፃነትን መኽበርቲ ሕጊ- መሰልን ነፃነትን ዜጋታት ብሓይሊ ሕጊ ክኽበርን መንግስቲ መገልገሊ ዜጋታት እንበር መጨቆኒ መሳርሒ ሙስኛታት ንከይኾን ዓቀብቲ ሕጊ ካብ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባልነት ነፃ ምግባር ተፀዋዕነቶም ንቤት ምኽሪ ብምግባር ካብ ምምሕዳራዊ ተፅዕኖ ነፃ ኾይኖም ብሕጊ ጥራሕ ክሰርሑ ምግባር፡፡ አዚ መማረፂ እዚ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ የወግድ አባል ገዛኢ ፓርትን አባል ተቃዋሚ ፓርትን ከምኡውን ዝተፈለየ እምነትን ቅዋምን ዘለዎም ሰባት አበ ቅድሚ ሕጊ ብማዕረ ዓይኒ ክግልገሉ ይገብር ። በዚ አቢልኻ አብ ፍትሒ ይረአ ዘሎ ችግር ይፍታሕ ።

9/ ሓይሊ ፖሊስን ሙያዊ ነፃነቱን – ሓይሊ ፖሊስ ፖሊሳዊ ናይ ሙያ ነፃነቱ ተመንዚዑ መዓልታዊ ስርሑ ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ገዛኢ ፓርቲ ካድረ ወዲቑ ዝርከብ ብዝበፅሖ ናይ ካድረ ፅዕንቶ ጎስቋል ናብርኡን እናተገደደ ዝምረሐሉ ናይ ገበን ስነ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ኣማራፂ ፖሊሲ ጥራሕ ዝሰነቑ ተቓወምቲ ክኣስር ክጭቁን ከፈራርሕ ዝግደድ ዘሎ መበሪ ሕጊ ዝኾነ ፖሊስ ብፖሊሳዊ ሙየኦም ብዝምረፁ ሓለፍቱ እንበር ናይ ፍትሕን ምምሕዳርን፣ ፀጥታን ምምሕዳርን — ወዘተ እናተበሃሉ ፖሊሳዊ ሙያ እንተይሃለዎም ካብ ጣብያ ክሻብ ክልል ንፖሊሳዊ ሙያ ዘምክኑ ካድረታት ቁፅፅር ነፃ ኾይኖም ብፖሊሳዊ ሙየኦን ብናይ ዓቀብቲ ሕጊ ናይ ሕጊ ደገፍን ጥራሕ ክሰርሑ ምግባር ። ፖሊስ ናይ አብዮታዊ ዴሞከራሲ ዘብዐኛ ኢኻ እናተበሃለ ዝወሃብ ኢ ሕገ መንግስታዊ ስለዝኾነ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅመም ዝተለወሰ ስልጣን ነፃ ኾይኑ ብሕግን ብናይ ሙያ ዴሲፕሊኑ ጥራሕ ክሰርሕ ይግበር ።

10/ ናይ ሚድያ ነፃነት- ህዝቢ ትግራይ ሓሳቡ፣ ቅሬትኡ፣ ተቓውምኡን ቕዋሙን ዝገልፀሉ ነፃ ሚድያ ንክህሉ ብበጀት መንግስቲ ዝመሓደር መቓልሕ ትግራይ፣ ቴሌቭዥን ትግራይ ከምኡውን ኣብ ትሐቲ ትእምት ብናይ ህ.ወ.ሓ.ት ካድረታት ጥራሕ ዝምራሕ ድምፂ ወያነ ካብ መንግስትን ፓርትን ቁፅፅር ነፃ ኾይኑ ሞያዊ ብቕዓት ብዘለዎም ሰባት ብዝቖም ቦርድ ክምራሕ ብምግባር ንኹሉ ዜጋን ኹሎም ኣማራፂ ፓርትታትን ብምትእንጋድ ክሰርሓ ምግባር። ድምፂ ህዝቢ ዘይኾን ሚድያ አይህሉን ። ብናይ መንግስቲ ባጀት ብዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ አካላት ዝሕተሙ ናይ ሚድያ ውፅኢታት ንሓደ ፓርቲ ደጊፎም ንካልእ ናይ ምፅልእላእን ምኩናንን ተግባሮም ካብ ሕገ መንግስቲ ዝወፀ ስለዝኾነ ብሕጊ ይግደብ።

11- ጉዳይ ዶብን ወደብን -ዓሰብ ተፈጥሮኣዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በራ እዩ ዝብል ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ብምርጋፅ ሃገርና ናይ ወደብ እሱረኛ ብምግባር ንዘለኣለሙ ኣብ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ክትወድቕ፣ ንናይ ወደብ ኪራይ ምዝመዛ ተዳሪጋ ሃፍተ ገነታ ካብ ኣፍ ደቃ እናተመንዘዐ ንባዕዲ መንግስታት ክትሻሺን ፅግዕተኛ ሃገር ኾይና ክትተርፍ ዝገብር ስምምዕ ኣልጃርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ክሰዓር ብምግባር ጉዳይ ወደብ ብመሰረት ዓላማዊ ሕጊ ብሰላማዊ ኣግባብ ክፍታሕ ምግባር ፡፡ ከምኡውን መሬት ኢትዮጵያን ጅግና ኣቦና ሃፀይ ዩሃንስ ዝወደቑሉ መሬት ብሕብሕቢኢተይ ንሱዳን ክወሃብ ዘይግባእ ብምኻኑ፤ናይ ኢትዮጵያ ግዝአታዊ ሉእላዊነት ብመሰረት ሕጊ ዓለም ክበር ምግባር።

12. መናእሰይን ዕድል ስራሕን- መናእሰይ ልዕሊ ኹሉ ናይ ሞራል ነፃነት ተሓልይሎም ክዓብዩ ምግባር ናይ ኹሉ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ግዴታ ምኻኑ፤ መናእሰይ ሞያዊ ብቕዓቶም ብዝፈቕዶ ካብ ፖለቲካዊ ውግንና ወፃኢ ካብ ኣድልዎን ወገንነትን ብዝፀረየ ኣብ ገዛ ሃገሮም ስራሕ ናይ ምርካብ ዝደለይዎ ፓርቲ ምድጋፍን ንዘይደለይዎ ናይ ዘይምድጋፍን መሰል ኣለዎም፡፡ ንመናእሰይ ብናይ ስራሕን ኢኮኖሚያዊ ፀገምን ብምብላፅ ንምርካብ ልቓሕን ምውዳብ ደቀቕትን ኣነእሽትን ኣባላት ፓርቲ ከምቕድመ ኹነት ብምውሳድ ፅዕንቶ ምፍጣር ንሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰል ዝፃባእ እምባገነናዊ ናይ ጭቆና ተግባር ብምኻኑ መሰል መናእሰይ ሰብአዊን ዴሞክራሲያዊን መሰሎም ብዘረጋግፅ ናይ ስራሕ ምርካብ፣ናይ ምምሃርን ምስልጣንን መሰሎም ይበረሎም።

13. ነፃ ሲቪል ማሕበራት ካብ ፓርትን መንግስትን ነፃ ኾይነን ናይ ኣባላተን፣ ሕብረተሰብን ናይ ሃገርን ዋኒን ብምዝታይ ክእረም ዝግብኦ ክእረም ዘድምፃ ብምኻነን ናይ ዴሞክራሲ ዓምዲ ተባሂለን ዝሕሰባ እየን፡፡ ብኣንፃሩ ንስቪል ማሕበራት ብናይ ፓርቲ ኣባልነት መቑሕ ኣሲርኻ መሳርሒ መዐፈንን መቆፃፀሪ ነፃ ኣተሓሳስባ መሐንከሊ ሰላማዊ፣ ሕጋውን ፖለቲካውን ውድድር ብምግባር ኢ-ዴሞክራሲያዊን ኢ-ሕገ መንግስታዊን ምኻኑ፣ካብ ናይ ፓርቲ ቀጥታዊን ተዘዋዋሪን ቁፅፅር ነፃ ኮይነን ክሰርሓ ዘእለን ስርዓት ይፍጠር ።

በዛዕባ እዚኦምን ካልኦት እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ምስ ህዝቢ ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ስለ እንዝቲ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ዓድዋ ሰንበት 30 ለካቲት 2006 ዓ/ም ካብ ሰዓት 2፣30 ጀሚሩ ክትርከቡልና ንዕድም፡፡

ንዝበለፀ ሓበሬታ መራኸቢ ስልኪታትና 0914707669 /0914754377
ዌብ ሳይትና፡ www.arena-tigray.org

Share Button
Disclaimer: We are not responsible for any losses or damages that may have caused by using our services. EMF declines all responsibility for the contents of the materials stored by users. Each and every user is solely responsible for the posts.
Posted by on March 7, 2014. Filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

One Response to ባሁኑ ሰዓት በዓድዋ እየታደለ ያለው የዓረና አጀንዳ (በትግርኛ)

  1. Dany

    March 8, 2014 at 12:14 AM

    ውድ አረናዎች !
    የአማሪኛ ትርጉሙን ብታሳውቁን .አጀንዳችሁ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለመላው የሃገራችን ህዝብ የሚመለክት ስለሆነ ,በተጨማሪ ከሌላው ውንድማችሁ ወንድማዊ ትብብር እንድታገኙ ይጠቅማችሁዋል .ለሩቅ ተመልካች ትግራይ ህዝብም ሆነ ምሁራን ከወያኔ ጋር አንድና አንድ አለመሆናቸውን የምታሳዩ ህያው ምስክሮች ናችሁ !!
    Thanks